Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Świadczenia zdrowotne

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nie ubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji  potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn.zm.).

Wniosek o wydanie decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może złożyć:

osoba zainteresowana lub
świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego.

Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji osoby nie ubezpieczonej a w szczególności:

- spełnienie kryterium dochodowego (osoba samotnie gospodarującą – 701 zł, na każdą osobę w rodzinie – 528 zł),

- braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby/rodziny.
Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinna przedstawić dokumenty potwierdzające:

posiadanie obywatelstwa polskiego
zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przed wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej należy wykluczyć możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

dzień złożenia wniosku
w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym dzień udzielenia świadczenia.

Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej
objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca również składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, a także za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia  z bezdomności, na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny