Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Informacje ogólne

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie Wójt Gminy Dębe Wielkie Zarządzeniem Nr ZO.0050.40.2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny tj. grupę profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci, osób i rodzin. W skład Zespołu wchodzą pracownicy socjalni, przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele szkół z terenu Gminy  Dębe Wielkie, funkcjonariusz Policji  w Halinowie, kurator Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, przedstawiciel służby zdrowia.

Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół może powoływać Grupy Robocze w celu pomocy i pracy z konkretną rodziną, w której występuje przemoc domowa. 
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

·  opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

·  monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,

·  dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych działań.

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, które odbyło się w dniu 31.03.2010r.,  wybrano ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Jolanta Malesa–Gajc  – Starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
Sekretarz: Danuta Komorzycka – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie

Członkowie :

Jolanta Malesa-Gajc – Starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
Urszula Stelmaszczyk - Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim,
Danuta Komorzycka – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudzie,
Ewelina Góral - Lasek – kurator rodzinny specjalista Sądu Rejonowego w Mińsku  Mazowieckim,
Gustaw Muszkiet – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębem Wielkim,
Wojciech Wasilewski – Komendant Komisariatu w Halinowie,
Andrzej Kowalski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie,
Monika Budzińska – Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim,
Justyna Mielcarz – Psycholog szkolny Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim,
Arleta Wojciechowska - Kajak – Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Górkach,
Michał Sowa – Pielęgniarz Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Dębem Wielkim,
Danuta Piotrkowicz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Cygance,
Magdalena Polaszewska-Nicke – Psycholog, Prezes Zero-Pięć Fundacji na rzecz zdrowia małych dzieci.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie członków rodziny. Z kolei doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że osoba pokrzywdzona często ma mniejszą zdolność rozwiązania problemu. Obawia się o swoje życie i zdrowie, oraz tego, że jeśli zawiadomi o problemie pomoc społeczną, policję, czy prokuraturę, to nie poprawi to jej to jej sytuacji. Często towarzyszy temu niewiara, że przemoc można zatrzymać, że można znaleźć pomoc.

PAMIĘTAJ!!!   

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice, następnym razem może być znacznie gorzej.

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe  – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Jeśli  jesteś osobą doznającą przemocy bądź w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy zgłoś to do:

Pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3

Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Malesa – Gajc przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, tel 25 756 47 56

PAMIĘTAJ!

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Programy