Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

ZASADY PRZYSŁUGIWANIA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dołączyć należy:
- zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną,
- oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach, w tym odpowiednio:

  1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,
  2. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  3. oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  4. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu ugody sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugody przed mediatorem,
  5. zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów wyegzekwowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  6. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
  7. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  8. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Programy