Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Zasiłek rodzinny

ZASADY PRZYSŁUGIWANIA

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
opiekunowi faktycznemu dziecka – osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka;
osobie uczącej się – pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony;

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia;
nauki w  szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

dziecko lub osobą ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał             drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.

      6.  Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji   systemów      zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,
zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu ugody sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugody przed mediatorem,
zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów wyegzekwowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

e) oświadczenie lub zaświadczenia pracodawcy o terminie udzielenia urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

10. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

11. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których  dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

12. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

    

UWAGA!!!

Dokumenty takie jak:

zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu członka rodziny, (oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej, oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu),
zaświadczenie organy prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę

MUSZĄ BYĆ SKŁADANE W ORYGINALE!

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Programy