Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Utworzono dnia 02.03.2023

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023r. podatku VAT na gaz ziemny. Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych (gazu ziemnego) w gospodarstwach domowych, które wykorzystują gaz do celów grzewczych. Refundacja nie przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują gaz jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej.
Odbiorcą paliw gazowych jest osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.
Rekompensata dotyczy podatku VAT za dostarczony gaz ziemny  w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Uprawnione do refundacji podatku VAT są gospodarstwa domowe, które spełniają następujące warunki:
1. Wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21.12.2022r., albo po tym dniu - w przypadku nowouruchomionego głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2. Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:
- w 2021r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023 r.,
- w 2022r. w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2023 r.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim w pokoju nr 57,
na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) lub przy użyciu aplikacji mObywatel. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do wniosku dołącza się:
- fakturę VAT (dokumentującą dostarczenie gazu ziemnego; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
- dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT,
- jeżeli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów oraz dołączyć załącznik nr 1A wniosku o refundację podatku VAT.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

- do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

- po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania przez organ rozpatrujący wniosek.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim przy ul. Strażackiej 3 w pokoju 57 lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 756-47-57.                                                                                                              

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Programy